Zoek, kies en reserveer

Huur uw auto in Malaga of Barcelona in slechts 2 minuten

Privacybeleid en gegevensbescherming

 

Met het volgende Privacybeleid informeren wij u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Identiteit van de verantwoordelijke
SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. (NIZA CARS) met CIF (Spaans belastingidentificatienummer/btw-nummer): B-88023213

Adres
General Castaños, 13 – 28004 Madrid (MADRID)

E-mailadres
comercial@nizacars.es

 1. Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Bij SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. verwerken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, met de volgende belangrijkste doelen:

 1. Het beheren, onderhouden en ontwikkelen van de contractuele relatie die compleet wordt met de aankoop van of het contracteren van onze producten en diensten.
 2. Uitvoeren van kwaliteitscontrole op de gecontracteerde producten en diensten.
 3. Naleving van wettelijke verplichtingen.
 4. Reageren op uw vragen en verzoeken
 5. U informatie sturen over producten of diensten van SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. die vergelijkbaar zijn met die waarvoor u eerder een contract hebt afgesloten. U kunt, indien u dat wenst, altijd bezwaar maken tegen de toezending van dergelijke informatie.

Ook verwerken wij uw gegevens voor het volgende bijkomende doel, echter uitsluitend als u toestemming hebt gegeven voor ieder van die gevallen:

- Om uw gegevens door te geven aan Marfina, S.L. om de commerciële relatie met u te onderhouden door tevredenheidsenquêtes en marktonderzoek uit te voeren, en door informatie te sturen over de producten en diensten, nieuws en promoties van Moventia Group. Deze mededelingen kunnen aangepast zijn aan uw specifieke profiel en kunnen ook via elektronische weg verstuurd worden.

 1. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is voor de doeleinden a) en b) de uitvoering van een overeenkomst, voor doel c) de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen en voor doel d) de door u gegeven toestemming. De verwerking van uw gegevens voor doelstelling e) wordt, in voorkomend geval, gerechtvaardigd door het bestaan van een eerdere contractuele relatie met u.

De verwerking van uw gegevens voor het doorgeven van uw gegevens aan Marfina, S.L. is gebaseerd op de specifieke toestemming die u per doeleinde hebt gegeven. U kunt uw toestemming echter altijd intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beheer en de administratie van uw contract of de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het beheer en de administratie van de contractuele relatie en zolang u de gegeven toestemmingen niet intrekt, en in elk geval zolang u niet verzoekt om verwijdering ervan, en zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die per geval van toepassing zijn voor iedere gegevenssoort.

 1. Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan Marfina, S.L. om de zakelijke relatie met u in stand te houden.

Ze kunnen ook aan derden worden doorgeven ten behoeve van de nakoming van wettelijke verplichtingen die per geval van toepassing zijn.

 1. Wat zijn uw rechten als eigenaar van de gegevens?

Toegang
U kunt een bevestiging krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede inzage krijgen in uw persoonsgegevens die in onze bestanden zijn opgenomen.

Rectificatie
U kunt uw gegevens wijzigen wanneer deze onjuist zijn, en onvolledige gegevens aanvullen.

Verwijdering
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Verzet
U kunt het verzoek doen om uw persoonsgegevens niet te verwerken. Wij zullen de verwerking van de gegevens stopzetten, met uitzondering van verwerking om dwingende legitieme redenen, of ter uitoefening van of verdediging tegen eventuele klachten of vorderingen.

Beperking van de verwerking
U kunt om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken in de volgende gevallen:

 • Tijdens de procedure om de juistheid van uw gegevens na te gaan.
 • Wanneer verwerking onrechtmatig is, u bezwaar maakt tegen verwijderen van uw gegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan.
 • Wanneer wij uw gegevens niet hoeven te verwerken, maar u ze zelf nodig hebt voor de uitoefening of de verdediging van klachten of rechtsvorderingen.
 • Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van een legitiem belang, terwijl wij nagaan of onze gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan de uwe.

Portabiliteit
U kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die zijn verkregen in het kader van uw contractuele relatie met ons, in elektronisch formaat ontvangen en aan een andere entiteit doorgeven.

Instantie
U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan comercial@nizacars.es
Om uw rechten uit te oefenen moet u een kopie van uw ID-kaart of paspoort bijvoegen, of een ander document dat uw identiteit bewijst, en aangeven welk recht u wenst uit te oefenen.

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, via de website www.aepd.es