Zoek, kies en reserveer

Huur uw auto in Malaga of Barcelona in slechts 2 minuten

Wettelijke kennisgeving

Overeenkomstig de Spaanse Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat de eigenaar van deze website https://www.nizacars.com/ (hierna 'Website') is SPAIN PROJECT BIENE MAYA S.L. (hierna 'Niza Cars'), wiens identificatiegegevens zijn:

Geregistreerd adres: GENERAL CASTAÑOS, 13 – 28004 MADRID (MADRID)

CIF (Spaans belastingidentificatienummer/btw-nummer): B88023213.

Gebruikers kunnen contact opnemen via Contact of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres comercial@nizacars.es.

Registratiegegevens: Registro Mercantil de Málaga - Diario 405, Tomo 5767, Folio 206

 1. Toegang tot en werking van de Website

De Wettelijke kennisgeving regelt de toegang tot en het gebruik door de Gebruikers van de Website en heeft tot doel de deelname van Gebruikers mogelijk te maken met het oog op het raadplegen van de producten en diensten die door Niza Cars worden aangeboden en, als dat van toepassing is, het aanvragen van een offerte voor een product of dienst, alsmede het inzenden van een sollicitatie naar een functie bij Niza Cars. De website is vrij toegankelijk voor het algemene publiek, zonder enige beperking.

 1. Gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt zich ertoe op passende wijze gebruik te maken van de inhoud van de Website en is ertoe gehouden om:

 1. Waarheidsgetrouwe en accurate informatie te verschaffen over de gevraagde gegevens in de verschillende formulieren, en ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn, telkens wanneer de Gebruiker de Website gebruikt;
 2. Zich niet in te laten met activiteiten die ongeoorloofd of illegaal zijn of in strijd met de goede trouw en de openbare orde;
 3. Geen inhoud of propaganda te verspreiden met een racistisch, xenofoob of discriminerend karakter op grond van ras, geslacht, ideologie of godsdienst, of die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de goede zeden, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en in het algemeen geldende regels;
 4. Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de Website, van de leveranciers/providers van Niza Cars of van derden, noch computervirussen of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die voornoemde schade kunnen veroorzaken;
 5. De inhoud van de Website en de daarin vervatte informatie niet te gebruiken voor het verzenden van reclame, of voor het verzenden van berichten voor enig ander commercieel doel, of voor het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens van derden;
 6. Geen pogingen te ondernemen om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van andere gebruikers of deze te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

Niza Cars behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen die het bedrijf passend acht voor zijn Website, en kan inhoud en diensten die via de Website aangeboden worden wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zich bevinden op zijn portal. Daarom raden wij de Gebruiker aan deze Wettelijke kennisgeving en de rest van de informatie op de Website regelmatig te lezen.

 1. Aansprakelijkheid

a) Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website: De gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inbreuken die kunnen worden gepleegd of schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de Website. Niza Cars is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de handelingen van de gebruiker.

Niza Cars zal alle redelijke inspanningen en middelen aanwenden om bijgewerkte en betrouwbare informatie op de Website te verstrekken. Niza Cars biedt echter geen enkele garantie met betrekking tot de aanwezigheid van fouten of mogelijke onnauwkeurigheden en/of weglatingen in de inhoud die via deze Website toegankelijk is.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke klacht, vordering of juridische stappen, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die door derden tegen Niza Cars wordt ingesteld op basis van het gebruik van de Website door de gebruiker. Indien van toepassing neemt de gebruiker alle uitgaven, kosten en schadeloosstellingen op zich die Niza Cars als gevolg van dergelijke klachten, claims of rechtsvorderingen moet maken.

b) Aansprakelijkheid voor de werking van de Website: Niza Cars sluit alle aansprakelijkheid uit die het gevolg kan zijn van storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van het elektronische systeem.

Het bedrijf sluit tevens elke aansprakelijkheid uit voor vertragingen of blokkeringen in de operationele werking van dit elektronische systeem ten gevolge van defecten of overbelasting van de telefoonlijnen of het internet, alsook voor schade veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten de invloed van Niza Cars. Het bedrijf heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten voor onderhouds-, reparatie-, bijwerkings- of verbeteringswerkzaamheden.

c) Aansprakelijkheid voor de inhoud: Niza Cars is niet aansprakelijk, behalve in de gevallen waarin de wet dit vereist, voor enige schade die kan worden veroorzaakt door gebruik, reproductie, distributie of openbare mededeling of enig soort activiteit die plaatsvindt met betrekking tot door intellectuele eigendomsrechten van derden beschermde teksten en/of foto's zonder dat de gebruiker van tevoren de noodzakelijke toestemming van de eigenaren heeft verkregen voor het gebruik dat de gebruiker maakt of voornemens is te maken.

Niza Cars is niet aansprakelijk voor informatie die door de gebruiker wordt verzonden wanneer het bedrijf niet effectief weet dat de opgeslagen informatie onwettig is of dat deze informatie eigendom of rechten van een derde schaadt die voor vergoeding in aanmerking komen. Niza Cars verbindt zich ertoe om, zodra het bedrijf op de hoogte is dat gegevens zoals hierboven bedoeld bij het bedrijf worden bewaard, alles in het werk te stellen om deze te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

In elk geval kunt u iedere klacht met betrekking tot de inhoud van welk onderdeel dan ook van deze Website indienen door contact op te nemen met Niza Cars via de contactadressen die op de Website staan vermeld.

 1. Links van derden

a) Linkende website: Derden die voornemens zijn op hun Website een link naar deze website op te nemen, moeten de geldende wetgeving naleven en mogen geen inhoud opnemen die ongepast en/of onwettig is. Niza Cars is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de website van een derde partij, noch promoot, garandeert of superviseert het bedrijf de inhoud, noch beveelt het deze aan. Indien de linkende website niet voldoet aan een of meer van de bovenstaande aspecten, is deze verplicht de link onmiddellijk te verwijderen.

b) Gelinkte website: Deze Website kan links bevatten naar websites van derden waartoe de Gebruiker toegang kan krijgen. Niettegenstaande het voorgaande is Niza Cars niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de toegang te aanvaarden en te controleren, telkens wanneer de gebruiker zich toegang verschaft. Deze Wettelijke kennisgeving heeft uitsluitend betrekking op deze Website en inhoud van Niza Cars, en is niet van toepassing op links of websites van derden die toegankelijk zijn via de Website.

Dergelijke links of vermeldingen hebben een doel dat geen ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of welke relatie dan ook inhoudt tussen Niza Cars en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van de sites waar ze zich bevinden.

 1. Intellectuele en industriële eigendom van de inhoud

Alle inhoud van de Website, tenzij anders aangegeven, is het exclusieve eigendom van Niza Cars, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het grafisch ontwerp, de broncode, logo's, teksten, grafieken, illustraties, foto's en andere elementen die op de Website staan. Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken en of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de Website voorkomen, bij wet beschermd.

Niza Cars verleent de gebruiker geen enkele licentie of machtiging voor persoonlijk gebruik van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of voor enig ander recht met betrekking tot zijn Website en de daarop aangeboden diensten.

De gebruiker erkent derhalve dat reproductie, verspreiding, commercialisering, transformatie, en in het algemeen iedere andere vorm van exploitatie, op welke wijze dan ook, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze Website een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Niza Cars of van de eigenaar van deze rechten.

 1. Publiciteit

Reclame of gesponsorde inhoud kan op de Website worden opgenomen. Adverteerders en sponsors zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat voor opname op de Website wordt ingediend, in overeenstemming is met de wetten die in het betreffende geval van toepassing kunnen zijn.

Niza Cars is niet aansprakelijk voor enige fout, onnauwkeurigheid of onregelmatigheid die zich in de reclame-inhoud van de sponsors zou kunnen bevinden. In elk geval kunt u, om een klacht in te dienen met betrekking tot de reclame-inhoud op deze Website, contact opnemen met Niza Cars op de in het begin aangegeven wijze.

 1. Verwerking van Persoonsgegevens

Om te weten hoe Niza Cars omgaat met de persoonsgegevens die het bedrijf via deze Website verwerkt, verwijzen wij u naar het Privacybeleid. Lees deze juridische tekst zorgvuldig door voordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

 1. Toepasselijke wetgeving

Deze Wettelijke kennisgeving wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Spaanse wetgeving.

Voor de beslechting van geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de toegang tot de Website, zijn de bevoegde rechtbanken of gerechtshoven van de woonplaats/het geregistreerd adres van de gebruiker bevoegd.

Niza Cars zal schending van deze Wettelijke kennisgeving, evenals elk oneigenlijk gebruik van de Website, vervolgen door alle van toepassing zijnde civiel- en strafrechtelijke maatregelen te nemen die de wet biedt.

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Wettelijke kennisgeving kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan comercial@nizacars.es.